De Nederlandse Handel Centrale respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Nederlandse Handel Centrale zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

De Nederlandse Handel Centrale gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 1. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 2. Om het winkelen bij de Nederlandse Handel Centrale zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 3. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 4. Als u bij de Nederlandse Handel Centrale een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 5. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 6. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 7. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

De Nederlandse Handel Centrale verkoopt uw gegevens niet
De Nederlandse Handel Centrale zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. de Nederlandse Handel Centrale gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij de Nederlandse Handel Centrale geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van de Nederlandse Handel Centrale, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacy Policy

The Nederlandse Handel Centrale respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your data to process orders as quickly and easily as possible. For the rest we will only use this information with your permission. the Nederlandse Handel Centrale will not sell your personal details to third parties and will only make them available to third parties that are involved in processing your order.

The Nederlandse Handel Centrale uses the collected data to provide its customers with the following services:

 1. If you place an order, we need your name, e-mail address, delivery address and payment details to execute your order and to keep you informed of the progress.
 2. To make shopping at the Nederlandse Handel Centrale as pleasant as possible, we store with your consent your personal details and the details regarding your order and the use of our services. This allows us to personalize the website.
 3. We use your e-mail address to inform you about the development of the website and about special offers and promotions. If you no longer wish to receive this information, you can unsubscribe from our website.
 4. If you place an order at the Nederlandse Handel Centrale, we will store your data on a Secure Server if desired. You can enter a user name and password to include your name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment details, so that you do not have to enter them with every new order.
 5. Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.
 6. If you decide to write a review, you can choose whether to add your name or other personal information. We are curious about the opinions of our visitors, but reserve the right not to publish contributions that do not comply with our site conditions.
 7. If you respond to an action or contest, we will ask your name, address and e-mail address. We use this information to carry out the action, to announce the prize winner (s), and to measure the response to our marketing campaigns.

The Nederlandse Handel Centrale does not sell your information

the Nederlandse Handel Centrale will not sell your personal details to third parties and will only make them available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.

Cookies

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. the Nederlandse Handel Centrale uses cookies to recognize you on your next visit. Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies provide information concerning personal identification. You can set your browser so that you do not receive cookies while shopping at the Nederlandse Handel Centrale.   If you have any questions about the Privacy Policy of the Nederlandse Handel Centrale, please contact us. Our customer service will help you if you need information about your data or if you want to change it. In case change of our Privacy Policy is necessary, you will always find the most recent information on this page.